REGULAMIN KONKURSU


REGULAMIN KONKURSU 

§ 1

Po­sta­no­wie­nia ogól­ne

1.1 Or­ga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest redakcja bloga not-bornintheusa.com oraz Wydawnictwo SQN, zwani dalej "Or­ga­ni­za­to­rem"

1.2. Kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny jest w dniach 06-12.12.2016 roku.

1.3. Miej­scem kon­kur­su jest te­ry­to­rium Pol­ski.


§ 2

Za­sa­dy uczest­nic­twa w Kon­kur­sie

2.1. Uczest­ni­ka­mi kon­kur­sów mogą być wy­łącz­nie osoby, któ­re w dniu do­ko­na­nia zgło­sze­nia do kon­kur­su po­sia­da­ją miej­sce sta­łe­go zamiesz­ka­nia na te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

2.2. Na­gro­dami w kon­kur­sie są 2 egzemplarze książki Kuby Ćwieka "Stany POPświadomości". Fundatorem nagród jest Wydawnictwo SQN.
2.3. Uczest­ni­ka­mi Kon­kur­su nie mogą być człon­ko­wie ro­dzin Or­ga­ni­za­to­ra Kon­kur­su do dru­gie­go stop­nia po­kre­wień­stwa.
2.4. Osoby speł­nia­ją­ce po­wyż­sze wy­ma­ga­nia mogą wziąć udział w kon­kur­sie. Książki zostaną rozlosowane wśród osób, które w okresie trwania konkursu polubią konkursowy post zamieszczony na profilu Zawsze w drodze jak i sam profil Zawsze w drodze.
2.5. Jedna osoba może wygrać jedną książkę 

2.6. Warunkiem otrzymania nagrody jest podania danych do wysyłki książki (na terenie Polski) w ciągu tygodnia od daty otrzymania powiadomienia o wygranej, a także zgoda na upublicznienie imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie bloga i na fanpage'u strony na Facebooku. 

2.7. Zgło­sze­nie udzia­łu w kon­kur­sie ozna­cza ak­cep­ta­cję jego zasad prze­wi­dzia­nych w ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nie.

2.8. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za zgło­sze­nia, które nie do­tar­ły do niego z przy­czyn od niego nie­za­leż­nych, m.​in. wsku­tek awa­rii łączy in­ter­ne­to­wych czy sys­te­mu Uczest­ni­ka.

2.9. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za po­da­nie nie­praw­dzi­wych da­nych lub da­nych osoby trze­ciej przez Uczest­ni­ków. Po­da­nie nie­praw­dzi­wych da­nych skut­ku­je ode­bra­niem prawa do nagrody.


§ 3

3.1 Na­gro­da w kon­kur­sie okre­ślo­na w pkt. 2.2. po­wy­żej nie pod­le­ga wy­mia­nie na jej rów­no­war­tość w gotówce, ani na na­gro­dy in­ne­go ro­dza­ju.

3.2. Zwy­cięz­ca kon­kur­su nie może prze­nieść prawa do otrzy­ma­nia na­gro­dy na osoby trze­cie.
3.3 Stroną odpowiedzialną za wysyłkę nagród jest Wydawnictwo SQN


§ 4
Ogła­sza­nie wy­ni­ków i wy­da­nie na­gród w Kon­kur­sie

4.1. In­for­ma­cja o wy­ni­kach Kon­kur­su umiesz­czo­na zo­sta­nie na blogu not-bornintheusa.com oraz na facebookowym fanpage'u strony (Zawsze w drodze)

4.2. Zwy­cięz­ca Kon­kur­su zo­sta­nie po­in­for­mo­wa­ny o wy­gra­nej za pośrednictwem Facebooka i aby otrzy­mać na­gro­dę, zo­bo­wią­za­ny jest prze­słać za po­mo­cą zwrot­nej wia­do­mo­ści swoje dane ad­re­so­we nie póź­niej niż w ciągu tygodnia od daty otrzy­ma­nia in­for­ma­cji o wy­gra­nej.

4.3. Na­gro­dy zo­sta­ną prze­sła­ne pocz­tą. Zwy­cięz­ca, aby otrzy­mać na­gro­dę, musi podać na­stę­pu­ją­ce dane: imię, na­zwi­sko, adres za­miesz­ka­nia z kodem pocz­to­wym. Wa­run­kiem wy­da­nia na­gro­dy jest speł­nie­nie wszyst­kich wy­ma­gań okre­ślo­nych ni­niej­szym re­gu­la­mi­nem.

4.4. Zwy­cięz­ca kon­kur­su wy­ra­ża zgodę na opu­bli­ko­wa­nie jego imie­nia i na­zwi­ska na stro­nie bloga i na tablicy profilu "Zawsze w drodze". W przy­pad­ku braku moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się ze zwy­cięz­cą lub nie speł­nie­nia wy­mo­gów po­da­nych w punk­tach 4.2 oraz 4.3 po­wy­żej na­gro­da zo­sta­nie przy­zna­na ko­lej­ne­mu uczest­ni­ko­wi z listy Uczest­ni­ków speł­nia­ją­ce­mu wa­run­ki kon­kur­su.

4.5. Po­da­nie nie­praw­dzi­wych lub nie­kom­plet­nych da­nych (imie­nia, na­zwi­ska i ad­re­su za­miesz­ka­nia) bę­dzie sta­no­wić przy­czy­nę od­mo­wy wy­da­nia Uczest­ni­ko­wi na­gro­dy w przy­pad­ku wy­gra­nej.

4.6. Na­gro­da może zo­stać przy­zna­na je­dy­nie oso­bie, która speł­ni wszyst­kie wa­run­ki kon­kur­su opi­sa­ne w ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nie.

4.7. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za nie­moż­ność ani utrud­nie­nia od­bio­ru na­gro­dy z przy­czyn le­żą­cych po stro­nie Uczest­ni­ka na­gro­dzo­ne­go w kon­kur­sie.

4.8. Na­gro­dy nie­ode­bra­ne ule­ga­ją prze­pad­ko­wi.


 § 5
Prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych

5.1 Prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych Uczest­ni­ków kon­kur­sów od­by­wa się zgod­nie z usta­wą o ochro­nie da­nych oso­bo­wych.

5.2 Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych udo­stęp­nia­nych przez Uczest­ni­ków kon­kur­su jest Organizator.

5.3 Uczest­nik kon­kur­su wy­ra­ża zgodę na prze­twa­rza­nie jego da­nych oso­bo­wych przez Or­ga­ni­za­to­ra, w celu re­ali­za­cji obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prze­pro­wa­dze­nia kon­kur­su. Uczest­nik może w każ­dej chwi­li uzy­skać do­stęp do swo­ich da­nych oso­bo­wych i żądać ich po­pra­wie­nia, zmia­ny lub usu­nię­cia. Uczest­nik wy­ra­ża zgodę na prze­ka­za­nie swo­ich da­nych oso­bo­wych fir­mie ku­rier­skiej lub pocz­to­wej, celem do­rę­cze­nia na­gro­dy.

5.4 Na pod­sta­wie bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie da­nych oso­bo­wych Uczest­nik kon­kur­su ma prawo wglą­du do swo­ich da­nych oso­bo­wych oraz ich po­pra­wie­nia lub usu­nię­cia.

5.5 Uczest­nik kon­kur­su wy­ra­ża zgodę na prze­twa­rza­nie jego da­nych oso­bo­wych przez Or­ga­ni­za­to­ra, w celu re­ali­za­cji akcji marketingowych bloga.


§ 6
6.1 Ni­niej­szy Re­gu­la­min do­stęp­ny jest na stro­nie not-bornintheusa.com

6.2 Ni­niej­szy Re­gu­la­min sta­no­wi je­dy­ny do­ku­ment okre­śla­ją­cy za­sa­dy kon­kur­su. Wszel­kie ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­no-re­kla­mo­we mają wy­łącz­nie cha­rak­ter in­for­ma­cyj­ny.

6.3 Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga sobie moż­li­wość do­ko­na­nia zmia­ny ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, jeśli nie wpły­nie to na po­gor­sze­nie sy­tu­acji Uczest­ni­ków.

6.4 W kwe­stiach nie­ure­gu­lo­wa­nych ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem sto­su­je się prze­pi­sy ko­dek­su cy­wil­ne­go.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Masz coś do dodania? Chcesz o coś zapytać? Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcesz skomentować nasz wpis:)

Prawa autorskie

Fotografie i teksty zamieszczone na tym blogu są naszą własnością. Wszelkie kopiowanie, powielanie i publikowanie może odbyć się wyłącznie za naszą zgodą. Chcesz wykorzystać naszą pracę- skontaktuj się z nami: zawszewdrodze@gmail.com